Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2020

awakened
7030 b770 500
Reposted fromikhakima ikhakima vianiskowo niskowo
awakened
3580 739e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajstrbl jstrbl
awakened
4341 6221 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
awakened
Mimo to, odkrywanie przed kimś blizn jest niemal równie obnażające, co nagość. Może nawet bardziej.
— Whitney Barbetti - "Dziesięć poniżej zera"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMargoliusz Margoliusz
awakened
awakened

January 04 2020

awakened
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery vianiskowo niskowo
awakened
1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza vianiskowo niskowo
awakened
Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu; w niebie chyba sztuki nie ma.
— Leszek Kołakowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
awakened
Największą sztuką jest przejść przez piekło i nie stać się diabłem.
— A. N.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vianiskowo niskowo
4532 9472 500
Reposted fromtwice twice vianiskowo niskowo
awakened
Wyleczyć można tylko tego, kto chce być zdrowy 
awakened
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromiloveyou iloveyou vialaparisienne laparisienne
awakened
5703 cd40 500
awakened
9865 b9a7
awakened
0953 e7bb
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
awakened
7661 a955 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
awakened
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
awakened
7838 70a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
awakened
9972 7040 500
Reposted fromcogitavi cogitavi vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl