Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

2340 cd93 500
Reposted fromdivi divi viaAinsworthCass AinsworthCass
awakened
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
awakened
0402 d7f4
Reposted fromRedPenny RedPenny viaAinsworthCass AinsworthCass

September 28 2017

awakened
5383 51c2
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
awakened
5390 c630
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
awakened
5398 e355
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
awakened
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaAmericanlover Americanlover
awakened
2958 5f9f
2540 c205
Reposted fromAmericanlover Americanlover
2538 a9a7
Reposted fromAmericanlover Americanlover
awakened
" Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju. ” 
— Emily Giffin
awakened
Jeśli kogoś kochasz, jego świat staje się ważniejszy niż twój własny.
— Laurelin Paige
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaturalginger naturalginger
awakened
7638 0892
Reposted fromnaplimak naplimak vianaturalginger naturalginger
awakened
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough vianowaczi nowaczi
5498 e2df
Reposted fromhalfjohn halfjohn vianowaczi nowaczi
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianowaczi nowaczi
8501 9bc4
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaGabreiila Gabreiila
awakened
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viaGabreiila Gabreiila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl