Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2019

awakened
awakened
5665 ee31
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaensomme ensomme
awakened
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaensomme ensomme
awakened
Reposted frombluuu bluuu viaensomme ensomme
awakened
6677 648a
awakened
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
awakened
Właściwie to nie wiem, co dokładnie chcę robić w życiu. Wszystko wskazuje na to, że jakoś je zmarnuję.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaPicki91 Picki91
3944 584c 500

He’s a master of disguise

- funny pictures

Reposted fromlolfactory lolfactory viaensomme ensomme
awakened
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
awakened

"Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo."

— Marek Hłasko
awakened
awakened
4319 b622 500
Reposted fromnyaako nyaako viaSurvivedGirl SurvivedGirl
awakened
3447 2447
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaensomme ensomme
7582 1281 500

juliehen:

👠

Reposted fromamatore amatore viaensomme ensomme
awakened
0459 6107 500
Reposted fromNajada Najada viaSurvivedGirl SurvivedGirl

February 04 2019

awakened
awakened
Reposted frompeper peper viaensomme ensomme
6228 6331 500

fashion encyclopedia: Valentino pre fall 2015

Reposted fromfoliefleur foliefleur viaensomme ensomme
awakened
1668 27bf
Reposted fromkobiety kobiety viaensomme ensomme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl