Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

awakened
Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix
awakened
awakened
2720 faf0 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viapsychedelix psychedelix
awakened
3535 2185 500
Reposted fromu-dit u-dit viapsychedelix psychedelix
awakened
0284 e174
Reposted fromrubinek rubinek viapsychedelix psychedelix
awakened
4103 7441
Reposted fromrubinek rubinek viapsychedelix psychedelix
awakened
3448 4817 500
Reposted fromrubinek rubinek viapsychedelix psychedelix
awakened
3765 a17e
Reposted fromhighlmittel highlmittel viapsychedelix psychedelix
awakenedReposted fromolbaria olbaria viapsychedelix psychedelix
awakened
1886 c1be 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychedelix psychedelix
awakened

Handmade crowns by Elemental Child. [x]
Reposted fromfoxden foxden viapsychedelix psychedelix
awakened
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
awakened
1550 bfc2
Reposted fromkarahippie karahippie viaemocjonalnosc emocjonalnosc
awakened
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaemocjonalnosc emocjonalnosc

October 24 2018

awakened
3644 cf86 500
Gustav Klimt's ''The Kiss'' Brought to life. Artist Wang Fei turned it into 3D.
awakened
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
awakened
8719 17b1 500
Reposted fromoll oll viaAmericanlover Americanlover
awakened
Nie bój się zranienia. Lepiej wzbić się w niebo i upaść, niż nigdy nie poczuć, jak ziemia usuwa ci się spod nóg. Nawet chwilowa radość jest lepsza niż całkowity jej brak.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKacSousse KacSousse
awakened
8759 940d 500
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaKacSousse KacSousse
awakened
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viaKacSousse KacSousse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl