Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2018

awakened
1625 9f31
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
awakened
2152 e187
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
awakened
8935 5ac1
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
awakened
9229 03e2 500
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
awakened
3481 6278
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
awakened
3111 aaa6
Reposted fromtichga tichga viaAmericanlover Americanlover
awakened
6560 8548
awakened
6560 8548
awakened
6989 07fd 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
awakened
6483 80d0 500
Matrix Glitch?
awakened
awakened
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacrambie crambie
awakened
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacrambie crambie
awakened
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Reposted frommorning-star morning-star viacrambie crambie
awakened
-Zrobiło się jakoś pusto wokół mnie.
-Chyba wiem dlaczego..
Już nikt nie potrzebuje od Ciebie pomocy, wszyscy już są szczęśliwi.
— ...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viacrambie crambie
awakened
0055 a620
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapkz451 pkz451
awakened
4612 66fc

Usiądź blisko o dłoń, I opowiedz Nasz film, Bym go przeżyć mogła znów..
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapkz451 pkz451
awakened
2040 bb72
#August Strindberg 
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapkz451 pkz451
awakened
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viaAgnya Agnya
awakened
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaAgnya Agnya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl