Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

awakened
awakened
i znowu czuję się niepotrzebna 
— 21.53
Reposted fromrisky risky viapsycha psycha
awakened
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viapsycha psycha
awakened
Nie było mi wcale dobrze z tymi myślami. Było mi bardzo źle.
— Janusz Leon Wiśniewski -188 dni i nocy
Reposted fromIriss Iriss viaiga-xvl iga-xvl
awakened
2573 2ba7
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viaiga-xvl iga-xvl
awakened
6895 da3d
Reposted frommental-cat mental-cat viaworthit worthit
5271 8597 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaworthit worthit
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viaworthit worthit
8009 f916 500
Reposted fromdeviate deviate viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
awakened
Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
— Autor nieznany
awakened
9728 5f4b 500
Reposted fromcynamone cynamone viaplugss plugss
awakened
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viaplugss plugss
awakened
8827 82ab
Reposted fromPoranny Poranny viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Life becomes easier when you learn to accept an apology you never got.
— Robert Brault
2634 5c1c
Reposted fromfakinszit fakinszit viabanshe banshe
awakened
3672 e457
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaover-land over-land
awakened
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
Reposted fromSalute Salute viamyinstantneed myinstantneed
awakened
jeśli znasz adres mojego soupa to albo nic dla mnie nie znaczysz, albo ufam ci jak pojebana.
— true story
Reposted fromcrybitch crybitch viamyinstantneed myinstantneed
awakened
7670 30a6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl